Algemene voorwaarden - ADC24

Art. 1 Elke Deelnemer aan de Amsterdam Dakar Challenge (hierna de Challenge), georganiseerd door McWilliam BV, gevestigd te Uraniumweg 17, 3542AK Utrecht (hierna de Organisatie), wordt geacht gedurende de Challenge volledig zelfstandig (zonder enige ondersteuning) te handelen. 

Dit betekent onder andere dat:

a)    Er geen ondersteuningsvoertuigen, monteurs of enige andere assistentie gedurende de Challenge voor de Deelnemers aanwezig zijn voor het geval er sprake is van gebreken aan de voertuigen, ongelukken of enig ander onheil;

b)    Er geen (formele) afspraken zijn gemaakt met het bevoegde gezag van de landen welke zijn opgenomen in het reisschema van de Challenge omtrent de eisen die het bevoegde gezag van die landen stellen aan het binnenkomen en het verlaten van die landen;

c)     Er geen voorzieningen zijn getroffen voor medische assistentie voor het geval er sprake is van ziekte of enig lichamelijk letsel;

d)    Er geen voorzieningen zijn getroffen voor repatriëring van het stoffelijke overschot bij overlijden gedurende de Challenge;

e)    Er geen voorzieningen zijn getroffen voor het geval de Deelnemers door welke reden dan ook niet verder kunnen reizen;

f)     Er geen voorzieningen zijn getroffen ter waarborging van de veiligheid van de Deelnemers en hun voertuigen.

Art. 2 Elke Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste documenten die nodig zijn om de diverse landen te doorkruisen. Denk hierbij onder meer aan paspoort met geldigheid voor minimaal 7 maanden na de start, visum, internationaal rijbewijs, vaccinaties en speciale documenten in geval van bijzondere voertuigen (zoals ambulances, brandweerauto’s en vrachtauto’s).

Art. 3 Elke Deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en zal zich onthouden van elke handeling die een gevaar vormt voor de veiligheid en gezondheid van de andere Deelnemers of van derden. Elke als zodanig te kenmerken handeling levert volledige aansprakelijkheid op jegens gedupeerde(n).

Art. 4 Elke Deelnemer realiseert zich dat het reizen door Europa en Afrika gevaarlijk kan zijn en dat er een grote kans bestaat op persoonlijk letsel, diefstal, oplichting en beschadiging van persoonlijke eigendommen. Met name Mauritanië kenmerkt zich als een land met politieke instabiliteit. Zowel Marokko als Mauritanië kende in het verleden aanslagen op toeristen. Elke Deelnemer verdiept zich in de actuele situatie van de te doorkruisen landen en verklaart op de hoogte te zijn van actuele berichtgeving en geldende reisadviezen (www.minbuza.nl) omtrent de landen welke door de Deelnemer worden aangedaan, zowel voorafgaand als gedurende de reis.

Art. 5 Elke Deelnemer realiseert zich dat de Challenge geen enkel competitief element in zich draagt. Overschrijding van de maximaal toegestane snelheid is strikt verboden en kan leiden tot uitsluiting van de Challenge. Elke Deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van alle van toepassing zijnde wettelijke regels en voorschriften die van kracht zijn in de landen welke door de Challenge worden aangedaan. Hieronder wordt onder andere (derhalve niet limitatief) verstaan:

a)    De vigerende wettelijke eisen en regels met betrekking tot de staat van het voertuig dat door de Deelnemer wordt gebruikt;

b)    De vigerende wettelijke eisen en regels met betrekking tot het gebruik van het voertuig dat door de Deelnemer wordt gebruikt;

c)     De vigerende wettelijke eisen en regels met betrekking tot het gebruiken en vervoeren van drugs en alcohol;

d)    De vigerende wettelijke eisen en regels met betrekking tot het binnenkomen en het verlaten van het desbetreffende land.

Art. 6 Elke Deelnemer realiseert zich dat er in de landen welke door de Challenge worden aangedaan andere gebruiken en gewoonten heersen dan in West-Europa. Elke Deelnemer zal respect tonen voor deze gebruiken en gewoonten. Dit omvat ook respect voor de natuur.

Art. 7 Elke Deelnemer dient zich erin te schikken indien de Organisatie, de douane of iedere andere officiële instantie bepaalt dat een land wordt doorkruist middels een konvooi en onder begeleiding van een escort. Geen enkele Deelnemer zal zich afsplitsen van het konvooi. De instructies van het escort zullen worden opgevolgd zodat een goed verloop van het escort wordt gewaarborgd. De gevolgen van een mogelijke afsplitsing van het konvooi voor de Deelnemer zelf of voor andere deelnemers is volledig de verantwoordelijkheid van de Deelnemer. Schade jegens overige Deelnemers en de Organisatie vanwege afsplitsing van het konvooi kan op betreffende Deelnemer worden verhaald.

Art. 8 Elke Deelnemer moet zelf een weloverwogen inschatting maken van de risico’s die een dergelijke reis met zich meebrengt. Iedere Deelnemer zal zelf zorgdragen voor een minimalisatie van mogelijke risico’s zowel voor zichzelf als voor derden. De mogelijke risico’s die men tijdens de reis kan lopen kunnen zijn, maar zijn echter niet beperkt tot;

a)    Persoonlijk letsel van de Deelnemer veroorzaakt door een ongeluk, ziekte of andere mogelijke oorzaken;

b)    Persoonlijk letsel of schade aangericht aan derden vanwege nalatigheid van de Deelnemer of andere al dan niet aan de Deelnemer te wijten oorzaken;

c)     Verlies of diefstal van materiële zaken vanwege nalatigheid van de Deelnemer of andere al dan niet aan de Deelnemer te wijten oorzaken;

d)    Financiële schade vanwege nalatigheid van de Deelnemer of zijn/haar teamgenoot, betrokken zijn bij een ongeluk, mechanische gebreken van het voertuig, ziekte, of iedere andere al dan niet aan de Deelnemer te wijten oorzaak;

e)    Gebrekkige medische instanties en andere instanties in vergelijking met de gangbare Europese standaarden;

f)     Oorlogshandelingen of politieke instabiliteit;

g)    Religieuze gebruiken, politieke en juridische systemen die verschillen van het land van herkomst van de Deelnemer;

h)    Gevangenschap of ieder andere vorm van vrijheidsberoving, bijv. vanwege het schenden of op verdenking van het schenden van de lokale vigerende wetgeving, tradities of lokale gebruiken;

i)      Langere of kortere reistijd omdat de Challenge door welke voorziene of onvoorziene omstandigheid langer of juist korter duurt dan aanvankelijk is gepland.

Art. 9 Één van de voorwaarden voor toelating tot een land dat wordt aangedaan door de Challenge kan zijn dat indien een voertuig wordt ingevoerd door de Deelnemer, het weer moet worden uitgevoerd door dezelfde Deelnemer. Indien zich (mechanische) gebreken aan het voertuig voordoen of alle andere al dan niet aan de Deelnemer te wijten oorzaken, en het betreffende voertuig niet meer het land kan worden uitgevoerd, dan is dit de volledige verantwoordelijkheid van de Deelnemer. Indien wordt getracht het land te verlaten zonder het voertuig waarmee de Deelnemer het land is binnengegaan, kan dit in strijd zijn met de wetgeving van het desbetreffende land en kan men worden aangeslagen voor wat betreft invoerrechten, het betalen van boetes of op andere wijze worden bestraft.

Art. 10 Het is nadrukkelijk aangeraden dat elke Deelnemer van de Challenge:

a)    Beschikt over voldoende autotechnische kennis, het juiste gereedschap, uitrusting en reserveonderdelen om ieder probleem dat men onderweg tegen kan komen, zelf op te lossen;

b)    Voldoende kennis en training heeft genoten inzake eerste hulpverlening en beschikt over de juiste medische uitrusting om in geval van enig letsel veroorzaakt door nalatigheid of enige andere oorzaak bij zichzelf, andere Deelnemers of derden, eerste hulpverlening te kunnen bieden;

c)     Beschikt over adequate verzekeringen ter dekking van alle voorzienbare en onvoorzienbare risico’s of gebeurtenissen;

d)    Volledige informatie bij zich draagt met contactinformatie omtrent familie, andere Deelnemers, ambassades en consulaten van de landen die worden aangedaan door de Challenge;

e)    Voldoende persoonlijke medicatie mede neemt en voorzorgsmaatregelen treft dat deze medicatie op spoedige wijze kan worden verkregen bij verlies of diefstal van deze medicatie;

f)     Te allen tijde beschikt over een mobiele telefoon waarbij wordt zorggedragen dat men de beschikking krijgt over de nummers van andere meereizende Deelnemers. Aangeraden wordt dat de Deelnemer bij zijn provider controleert of de mobiele telefoon functioneert in de landen die worden aangedaan door de Challenge;

g)    Beschikt over voldoende financiële middelen teneinde (een verlenging van) de geplande reistijd te kunnen bekostigen.

Art. 11 Deelname aan de Challenge is op persoonlijke titel en is in geen geval overdraagbaar aan derden. Het is Deelnemers verboden om passagiers in het deelnemende voertuig toe te laten die zich niet formeel hebben aangemeld, op straffe van uitsluiting van deelname door het team aan de Challenge.

Art. 12 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan alle door of namens de Organisatie verstrekte informatie (inclusief de op de website geplaatste informatie en informatie verstrekt tijdens correspondentie of iedere andere vorm van communicatie). Hoewel de Organisatie hierbij de nodige zorgvuldigheid zal betrachten, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor het geval deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

Art. 13 Deelnemer kan zelf actief op zoek gaan naar media die aandacht willen besteden aan zijn/haar deelname aan de Amsterdam Dakar Challenge. Het is Deelnemer echter niet toegestaan om zonder vooraf overleg en toestemming van de Organisatie media-afspraken te maken die een (online) TV programma(item) of documentaire over de (deelname aan de) Amsterdam Dakar Challenge aangaan.

Art. 14 Deelnemer geeft toestemming om te worden gefotografeerd en/of gefilmd in het kader van publiciteit over de Challenge en zal hieraan zijn/haar medewerking verlenen. Deelnemer geeft toestemming voor het gebruik van zijn/haar naam, beeldmateriaal, stem en biografisch materiaal in kader van media aandacht, publiciteit en overige overkoepelende promotionele activiteiten vanuit de Organisatie. Deelnemer gaat ermee akkoord dat de Organisatie als enige beslist of beeldmateriaal waarin Deelnemer voorkomt al dan niet wordt gebruikt, en dat het aan de Organisatie is hoe het beeldmateriaal wordt gebruikt, al dan niet ge-edit. Alle beeldmaterialen en media aandacht van de Challenge en alle copyright blijven eigendom van de Organisatie.

Art. 15 Vrijwaring, schadeloosstelling en verklaring van afstand. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Challenge, verklaart ondergetekende hierbij:

a)    Dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is en in bezit van een geldig (internationaal) rijbewijs;

b)    Dat hij/zij op de hoogte is van de risico’s die deelname aan de Challenge met zich meebrengt en dat hij/zij volledig op eigen risico deelneemt;

c)     Dat hij/zij in goede (mentale en fysieke) gezondheid en in voldoende fysieke conditie verkeert om deel te nemen aan de Challenge;

d)    Dat hij/zij afstand doet van elk recht op vordering tegen de Organisatie, inclusief aan haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, aandeelhouders en werknemers, op grond van schade geleden tijdens of ten gevolge van de Challenge;

e)    Dat hij/zij afstand doet van elk recht op vordering tegen sponsors en leveranciers van de Challenge, inclusief hun gelieerde eenheden, directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers, aandeelhouders en werknemers, op grond van schade geleden tijdens of ten gevolge van de Challenge;

f)     Dat hij/zij persoonlijk afstand doet van elk recht op schadeloosstelling door bovengenoemde ondernemingen en personen, namens zichzelf, zijn/haar echtgeno(o)t(e), erfgenamen, agenten of werknemer indien hij / zij op enige wijze gewond raakt of overlijdt ten gevolge van deelname aan de Challenge;

g)    Dat hij/zij erkent dat de Organisatie het recht heeft om, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid hem/haar uit te sluiten van deelname (betalingen worden niet gerestitueerd);

h)    Dat hij/zij erkent dat de Organisatie en al hun vertegenwoordigers het recht hebben om de Challenge te annuleren. Reden van annulering kan zijn, maar is niet beperkt tot, overmacht als gevolg van een natuurramp, epidemie, pandemie of politieke instabiliteit. De Organisatie heeft geen verplichting om de mogelijkheid te bieden de Challenge op een andere plaats of tijdens een andere gelegenheid te laten plaatsvinden indien het evenement geen/onvolledige doorgang vindt als gevolg van overmacht. Voor inschrijvingen vanaf 2023 geldt dat er bij annulering door de organisatie als gevolg van overmacht, een bedrag ter hoogte van 40% van het betaalde inschrijfgeld zal worden teruggestort. Echter, zodra een editie gestart is, vervalt het recht op restitutie, bijvoorbeeld bij vroegtijdig afbreken van de challenge als gevolg van een natuurramp of andere, hierboven genoemde mogelijke oorzaak.

Art. 16 Elke Deelnemer wordt geacht zich tijdens alle evenementen en gedurende de reis met respect op te stellen jegens derden. De Organisatie is niet aansprakelijk voor het handelen van de Deelnemers. Bij diefstal van eigendommen van de Organisatie, of bij ander wangedrag is de Organisatie bevoegd Deelnemer en zijn/haar team per direct uit te sluiten van de Challenge, zonder restitutie van het inschrijfgeld.

Art. 17 De Organisatie van de Challenge wordt uitsluitend en exclusief beheerd door McWilliam BV, welke als rechtspersoon de enige representant vormt.

Art. 18 Op het beeldmerk en alle gerelateerde uitingen – inclusief het bedrukken van kleding e.d. - van de Challenge rusten copyrights. Het is niet toegestaan zonder overleg en toestemming van de Organisatie het beeldmerk van de Challenge op enigerlei wijze te kopiëren en/of te gebruiken voor eigen uitingen, websites of anderszins.

Art. 19 Sponsorwerving door deelnemers beperkt zich tot sponsoring van de eigen auto (als deelnemer aan de Challenge) en fondsenwerving ten behoeve van het goede doel. Afspraken met sponsors die zich overkoepelend willen verbinden aan het evenement kunnen alleen via de Organisatie tot stand komen. Het is de Deelnemer o.a. niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie, productintroducties voorafgaand of tijdens de Challenge te ondersteunen.

Art. 20 Alle Deelnemers houden gedurende de Challenge beide voorzijdeuren vrij ten behoeve van de officiële Challenge stickers en ruimte op de motorkap voor de officiële teamnummers.

Art. 21 Het is de Deelnemer niet toegestaan zich vooraf, tijdens of na afloop van de Challenge voor te doen als vertegenwoordiger van de Organisatie of namens de Organisatie op te treden.

Art. 22 Alle Deelnemers worden geacht op de vertrekdag aanwezig te zijn op de door de Organisatie aangewezen plek. Bij het vertrek wordt een laatste mondelinge briefing gegeven en een schriftelijke briefing uitgereikt omtrent de laatste situatie zoals bekend bij de Organisatie. Bij afwezigheid tijdens het gezamenlijke vertrek, door welke omstandigheden dan ook, zijn Deelnemers zelf verantwoordelijk voor het bemachtigen van de betreffende briefing en andere relevantie informatie die op de dag van vertrek door de Organisatie wordt verstrekt.

Art. 23 Deelnemer heeft de keuze om aan het einde van de Challenge de auto te veilen in Gambia. Een andere mogelijkheid is het verschepen van de auto naar Nederland, het is niet mogelijk om de auto zelf te verkopen. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om de auto te laten veilen verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van het volgende:

a)   Voorafgaand aan de veiling maakt de Organisatie bekend welke partij ter plaatse verantwoordelijk is voor de afhandeling van alle procedures met betrekking tot de veiling;

b)   Deze partij ontvangt hiervoor een handling fee en is na inlevering van de auto of motor volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere afhandeling zoals het beheren van de auto, veiling van de auto en beheren en het uitkeren van de veilingopbrengsten aan de stichting en/of het project waarvoor de Deelnemer heeft gekozen;

c)   Communicatie omtrent de veiling en uitkering van de veilingopbrengsten zal via de Organisatie verlopen;

d)   Veilingopbrengsten van de auto mogen het land waar de veiling plaatsvindt niet verlaten. Deelnemer verplicht zich om voor de veilingopbrengst een stichting met een project in het land waar de veiling zal plaatsvinden te selecteren. Indien Deelnemer hier niet aan voldoet behoudt de veilingorganisator zich het recht voor de opbrengst aan een door haar gekozen stichting te schenken.

Art. 24 Indien er geen toestemming komt voor het veilen en/of doneren van de voertuigen in Gambia, wordt Deelnemer geacht ervoor zorg te dragen dat de auto of motor terug verscheept wordt of op andere wijze wordt vervoerd naar Europa. De kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de Deelnemer. Mocht Deelnemer desondanks de auto of motor in een van de landen achterlaten, dan zijn de kosten die daar eventueel uit voortvloeien voor rekening van Deelnemer.

Art. 25 Elke Deelnemer in deze editie laat de auto in Banjul veilen voor het goede doel of haalt minimaal 750 euro op voor een project uit de projectlijst. Elke deelnemer kan tevens donaties werven via de online donatie tool op haar teampagina. De fondsenwerving loopt via de Challenge for Charity Foundation, gevestigd te Utrecht op Uraniumweg 17, 3542AK Utrecht. Van iedere online donatie wordt 5% ingehouden voor dekking van bankkosten, kosten van betalingsplatform (iDeal, Mollie, PayPal en creditcards) en handlingskosten. De netto online donaties worden na afloop van iedere challenge binnen 6 weken rechtstreeks overgemaakt naar het goede doel dat wordt gesteund en zoals aangegeven door het team.  

Art. 26 Per team is één auto of motor toegestaan en respectievelijk maximaal vier en één deelnemer(s) per team. Indien de Deelnemers zich hier niet aan houden, behoudt de Organisatie het recht het team uit te sluiten van deelname aan de Challenge. Uitzondering op het maximaal aantal vastgestelde deelnemers per team is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de Organisatie.

Art. 27 De Algemene Voorwaarden gelden voor alle inschrijvingen. Na ontvangst van de betaling van alle opgegeven teamleden spreken we van een complete inschrijving en kan er tot definitieve plaatsing worden overgegaan. Als betaling van één of meer teamleden ontbreekt, wordt het team (nog) niet geplaatst! De plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van complete inschrijvingen. Ieder team dat zich heeft ingeschreven zal bericht per e-mail ontvangen of het team definitief is geplaatst in de Amsterdam Dakar Challenge.

Art. 28 Veteranen (deelnemers uit eerdere edities van de challenge) ontvangen altijd een korting van 100 euro per persoon, evenals studenten, na het overleggen van bewijs van voltijd inschrijving bij een onderwijsinstelling (MBO, HBO, Universiteit).

Art. 29 Annuleringsvoorwaarden buiten de in artikel 15h genoemde situaties. Indien niet de organisatie annuleert, maar Deelnemer, geldt dat 60% van het inschrijfgeld wordt gerestitueerd mits de annulering minimaal 5 maanden vóór de startdatum waarvoor men heeft ingeschreven plaatsvindt. Hierna is restitutie niet meer mogelijk.

Art. 30 Zodra de plaatsing van het team is bevestigd staat deze op naam van de hoofdrijder, is de startdatum definitief en bestaat er geen mogelijkheid tot uitstel. Deelname aan de Challenge is op persoonlijke titel en is in geen enkel geval overdraagbaar aan derden. Dit geldt voor alle teamleden.

De Deelnemer bevestigt dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden aandachtig heeft gelezen, volledig begrijpt en aanvaardt. Deelnemer accepteert volledig dat noch de Organisatie noch haar bestuurder(s) ook maar enige verantwoordelijkheid dragen voor (im)materiële schade of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan de Challenge.